Додај настан

Имате настан кој сакате да го споделите со јавноста, со поденсување на оваа форма може да го сторите тоа

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Дозволени формати: .png, .jpg, .jpeg
Дозволена големина на фајл: 3MB
  • Theme
  • Font Size
  • Code Folding
  • Soft Wrap
  • Full Line Selection
  • Highlight Active Line
  • Show Invisibles
  • Show Gutter
  • Show Print Margin
  • Highlight Selected Word
  • Autohide Fold Widgets
  • Autosave mins
  • CTRL + L Center selection
  • CTRL + U CTRL + U Change to uppser case
  • CTRL + SHIFT + U CTRL + SHIFT + U Change to lower case
  • CTRL + ALT + + OPT + Copy lines down
  • CTRL + ALT + + OPT + Copy lines up
  • CTRL + S + S Save
  • CTRL + F + F Find
  • CTRL + E + E Use selection for find
  • CTRL + K + G Find next
  • CTRL + SHIFT + K + SHIFT + G Find previous
  • ALT + 0 OPT + 0 Fold all
  • ALT + SHIFT + 0 OPT + SHIFT + 0 Unfold all

  • CTRL + N
   Go line down

  • CTRL + P
   Go line up
  • CTRL + END
   CTRL +
   + END
   +
   Go to end

  • CTRL + B
   Go to left
  • CTRL + L + L Goto line
  • ALT +
   END
   +
   END
   CTRL + E
   Goto to line end
  • ALT +
   HOME
   +
   HOME
   CTRL + A
   Goto to line start
  • PAGEDOWN OPT + PAGEDOWN
   CTRL + V
   Goto to page down
  • PAGEUP OPT + PAGEUP Goto to page up

  • CTRL + F
   Go to right
  • CTRL + HOME
   CTRL +
   + HOME
   +
   Go to start
  • CTRL + OPT + Go to word left
  • CTRL + OPT + Go to word right
  • TAB TAB Indent
  • ALT + OPT + Move lines down
  • ALT + OPT + Move lines up
  • SHIFT + TAB SHIFT + TAB Outdent
  • INS INSERT Overwrite
  • PAGEDOWN Pagedown
  • PAGEUP Pageup
  • CTRL + SHIFT + Z
   CTRL + Y
   + SHIFT + Z
   + Y
   Redo
  • CTRL + D + D Remove line
  • CTRL + K Remove to line end
  • CTRL + BACKSPACE Remove to line start
  • ALT + BACKSPACE
   CTRL + ALT + BACKSPACE
   Remove word left
  • ALT + DELETE Remove word right
  • CTRL + A + A Select all
  • SHIFT + SHIFT + Select down
  • SHIFT + SHIFT + Select left
  • SHIFT + END SHIFT + END Select line end
  • SHIFT + HOME SHIFT + HOME Select line start
  • SHIFT + PAGEDOWN SHIFT + PAGEDOWN Select page down
  • SHIFT + PAGEUP SHIFT + PAGEUP Select page up
  • SHIFT + SHIFT + Select right
  • CTRL + SHIFT + END
   ALT + SHIFT +
   + SHIFT + Select to end
  • ALT + SHIFT + + SHIFT + Select to line end
  • ALT + SHIFT + + SHIFT + Select to line start
  • CTRL + SHIFT + HOME
   ALT + SHIFT +
   + SHIFT + Select to start
  • SHIFT + SHIFT + Select up
  • CTRL + SHIFT + OPT + SHIFT + Select word left
  • CTRL + SHIFT + OPT + SHIFT + Select word right
  • CTRL + O Split line
  • CTRL + 7 + 7 Toggle comment
  • CTRL + T CTRL + T Transpose letters
  • CTRL + Z + Z Undo
 • Find
  All
  Goto Line
  Replace
  All
Invalid Input
Invalid Input
logo-medium.png

Сајт на годината

Барај