На планината Дешат постојат неколку глацијални езера на висина од 1400 до 1800 метри. Повеќето од нив се полнат со вода од топењето на снеговите и мразот, а дел од сопствени подземни извори. Најголем дел од езерата истекуваат во мали потоци кои се влеваат во реката Радика.

На високите падини на планината Јабланица се наоѓаат четири глацијални езера сместени во мали вдлабнатини, кои меѓу народот се познати како планински очи.

Шар Планина која воедно е и најголема планина во Македонија изобилува со најголем број глацијални езера, дури 27 на број кои уште се познати и како Шарски очи. Покрај овие 27 езера постојат и уште неколку безимени езера кои не се постојани и во текот на летниот период пресушуваат.

Баба планина е позната по Пелистерските очи односно по Големото и Малото глацијално езеро кои се наоѓаат на над 2000 метри надморска висина. На планината постојат и уште неколку други глацијални езера, кои настануваат при топењето на снегот, а потоа пресушуваат.

На алпската планина Кораб сместени се 8 постојани и 10-тина повремени глацијални езера кои меѓу народот се познати како Корапски езера. Овие езера варираат на висини од 1500 до 2500 метри.

Јакупица или Мокра планина покрај тоа што изобилува со вода, на неа се наоѓаат и две глацијални езера, Салаковски езера кои се сместени на североистичниот дел од планината под врвот Убава на висина од 2178 метри.

logo-medium.png

Барај