Шар Планина која воедно е и најголема планина во Македонија изобилува со најголем број глацијални езера, дури 27 на број кои уште се познати и како Шарски очи. Покрај овие 27 езера постојат и уште неколку безимени езера кои не се постојани и во текот на летниот период пресушуваат.

Листа на глацијални езера на Шар Планина

Езеро Површина Длабочина Нм. висина Слика
Боговинско Езеро 66.880 m2 2,2 m 1936 м.
Црно Езеро / / /
Голем Ѓол / / /
Бело Езеро / / /
Мал Ѓол / / /
Кривошиско Езеро / / /
Големо Деделбешко Езеро / / /
Мало Деделбешко Езеро / / /
Долно Доброшко Езеро / / /
Горно Доброшко Езеро / / /
Црн Ѓол / / /
Горно Врачанско Езеро / / /
Долно Врачанско Езеро / / /
Мало Црно Езеро / / /
Бозовачко Езеро / / /
Вакувско Езеро / / /
Прошевско Езеро / / /
Караниколоско Езеро / / /